INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení klienti,
jednou z našich priorit je ochrana Vašich osobních údajů. V tomto dokumentu najdete všechny potřebné informace ohledně Vašich osobních údajů zpracovávaných společností Alvosoft s.r.o., IČO: 03876969, se sídlem Na žertvách 2431/21 Praha 8, 180 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239486 (dále jen „Prodávající“), s níž prostřednictvím e-shopu na webové stránce Prodávajícího http://www.imperialsushi.cz (dále jen „Webová stránka“) uzavíráte kupní smlouvu ohledně zboží Prodávajícího (dále jen „Kupní smlouva“).
Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte e-mail orders@imperialsushi.cz
1. Za jakým účelem a jaké osobní údaje zpracováváme?
1.1 Uzavření Smlouvy a plnění Smlouvy
Osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření a realizace závazků z Kupní smlouvy. K tomu potřebujeme Vaše identifikační údaje (v rozsahu jméno, příjmení), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, doručovací adresa), údaje o objednaném zboží, informace
o zvoleném způsobu platby a v závislosti na tom případně též číslo bankovního účtu a jiné platební údaje, a dále případné další údaje uvedené ve Vaší objednávce v sekci „poznámka“, informace
z komunikace s Vámi, informace o plnění Smlouvy.
Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro plnění našich smluvních povinností.
1.2 Oprávněné zájmy a právní povinnosti
V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany orgánů veřejné správy (Česká obchodní inspekce apod.). Zde musíme prokazovat, že jsme při plnění kupní smlouvy jednali v souladu s právními předpisy.
Často zpracování osobního údaje ukládá i zákon, zde zpracováváme osobní údaje typicky při vedení účetnictví a plnění souvisejících daňových povinností nebo plnění povinnosti archivování dle zákona o archivnictví.
1.3 Zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích (obchodních sdělení)

Našim zákazníkům, u kterých jsme získali jejich e-mail a/nebo telefon v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, nebo osobám, které se přihlásily k odběru novinek prostřednictvím Webové stránky, a za tímto účelem nám sdělili svůj e-mail, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích. V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení. V případě, že tyto zprávu vůbec nechcete dostávat, kontaktujte nás na orders@imperialsushi.cz. Neprovádíme žádné profilování, ani automatizované rozhodování. Za účelem zjišťování, jak je Webová stránka využívána a za účelem jejího následného zlepšování pak sledujeme i chování našich klientů pomocí tzv. logování a trackování (tedy historii přihlašování a využívání jednotlivých funkcí Webové stránky).

  1. Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?

Osobní údaje získáváme primárně od Vás. Jste povinni dám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.
Automatizovaně získáváme údaje, které vzniknou Vaší aktivitou v rámci Webové stránky.

Osobní údaje nejsou předávány mimo ČR, není-li níže uvedeno jinak.
Osobní údaje mohou být předány organum veřejné správy za účelem výkonu jejich zákonných oprávnění.

  1. Jak zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně na Webové stránce
a v našich systémech uvedených výše.
Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na

zachování lidské důstojnosti, a nezasahujeme do Vašeho soukromého a osobního života.
4. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?
4.1 Smlouva a oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu potřebnou ke splnění našich povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Pokud máte založený uživatelský účet v rámci Webové stránky, zpracováváme Vaše osobní údaje v rámci tohoto uživatelského účtu po dobu jeho existence, dokud jej nezrušíte.

Poté je uchováme po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt (které mohou být v České republice až 15 let od vzniku relevantní události) za účelem vyřizování reklamací a uplatňování práv vůči Prodávajícímu, resp. ochrany našich práv při uplatňování práv vůči Vám. V této souvislosti zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, IČO, DIČ, bydliště/sídlo) a kontaktní údaje (e- mail, telefon), údaje o plnění kupní smlouvy (obsah kupní smlouvy, informace o jejím plnění), informace z komunikace s Vámi.

4.2 Právní povinnosti

Účetnictví a archivace dokumentů
Osobní údaje, které vyžaduje právní předpis (typicky fakturační údaje a informace o poskytovaném plnění), musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinností (event. pro účely archivace). Doba zpracování je 5 let od konce účetního období,
v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Potřebné osobní údaje archivujeme v souladu s požadavky zákona o archivnictví.
4.3 Zasílání obchodních sdělení
Obchodní sdělení, jak je uvedeno výše, zasíláme, dokud se neodhlásíte. Tato možnost je uvedena v rámci každého sdělení a je zdarma.
Osobní údaje nejsou zpracovány na základě souhlasu, a tedy není možné odvolávat souhlas se zpracováním. Vždy však na základě žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.
5. Jaká máte práva?
V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech nosičů Vašich osobních údajů a poskytnutí seznamu zpracovávaných osobních údajů. Vždy Vás budeme informovat o:

  1. účelu zpracování osobních údajů,
  2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
  3. povaze automatizovaného zpracování včetně profilování
   a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu
   a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,
  4. příjemci, případně kategoriích příjemců,
  5. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo

není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,

  1. veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů,

pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří:

  1. požádat nás o vysvětlení,
   2. požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může

jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),

  1. požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
  2. podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
  3. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.
  4. Jak Vaše osobní údaje chráníme

K zabezpečení údajů slouží následující prostředky zabezpečení: • Antivirové ochrany
• Firewally
• Šifrování

  • Autorizační údaje atd.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES SOUBORŮ

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích v účinném znění si Vás tímto dovolujeme informovat, že webové stránky http://www.imperialsushi.cz (dále jen „Webová stránka“) používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti.

Nastavením Vašeho webového prohlížeče a používáním Webové stránky souhlasíte s použitím souborů cookies za níže uvedených podmínek.

  • Webová stránka používá cookies za účelem zlepšení uživatelského komfortu, jelikož jejich povolení umožňuje zapamatovat si vás a vaše individuální nastavení a předvolby.
  • Cookie je jednoduchý textový soubor (obvykle o velikosti několika kB) uložený ve Vašem počítači, notebooku nebo mobilním zařízení Webovou stránkou a pouze Webová stránka je schopna takovou cookie najít a přečíst její obsah. Takřka všechny webové stránky cookies používají a tyto soubory nejsou pro Váš uživatelský systém škodlivé.
  • Každá cookie je zcela jedinečná pro váš internetový prohlížeč. Cookie obsahuje určité informace, jako je jedinečná identifikační hodnota, název webu, určité číslice a čísla.
  • Existují dva typy cookies – relační cookies a trvalé cookies.
   • Relační cookies jsou dočasnými cookies, uloženými ve

vašem zařízení (např. počítač, telefon..) do doby, než opustíte Webovou stránku, kdy dochází k jejich odstranění. Takové cookies používá Webová stránka pro zapamatování informací při přechodu mezi jednotlivými stránkami, aby nebylo nutno opakovaně zadávat nebo vyplňovat informace.

   • Trvalé cookies zůstávají uloženy ve v zařízení i poté, co Webovou stránku opustíte, aby si vás pamatovaly jako vracejícího se návštěvníka – bez identifikace konkrétní osoby.
  • Cookies lze zakázat změnou nastavení ve vašem prohlížeči.
  • Pokud se rozhodnete cookies zakázat, nebude možné

Webovou stránku používat, nebo plně využívat veškeré její

funkcionality.

  • Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies

povoleny, potvrzujete tím váš souhlas s použitím cookies na Webové stránce.

V rámci Webové stránky využíváme následující cookies k následujícím účelům:

  • Google Analytics – analytika návštěvnosti webových stránek

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Alvosoft s.r.o.
se sídlem Na žertvách 2431/21, 180 00 Praha 8
identifikační číslo: 03876969
zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C 239486/MSPH

(dále jen „prodávající“)
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.imperialsushi.cz
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http:// www.imperialsushi.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 1.2. Obchodní podmínky upravují případy, kdy případy, kdy kupujícím je fyzická osoba, jež jedná při uzavírání kupní smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“)., a nevztahují se na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání jakožto podnikatel (dále jen „podnikatel“).
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat pouze písemně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti

vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvést všechny údaje vyžadované příslušným formulářem na webové stránce, které jsou označeny jako povinné. Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné, a provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou uvedením nepravdivých, nepřesných nebo neúplných údajů.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující odpovídá za škodu, která vznikne nedostatečnou ochranou jeho přihlašovacích údajů.

2.4. Kupujícíneníoprávněnumožnitvyužíváníuživatelskéhoúčtutřetímosob ám.
2.5. Kupujícíjeoprávněnsvůjuživatelskýúčetkdykolivzrušit.
2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou obrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území Hlavního města Prahy. Ohledně doručování mimo Prahu platí vždy individuálně sjednané podmínky. 3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

3.4.3. doručovací a fakturační adrese,
3.4.4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží
(dále společně jen jako „objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
3.6. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Po odeslání objednávky již kupující nemůže měnit údaje, které vložil do objednávky, ani opravovat chyby v objednávce. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v

uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) či telefonicky.
3.7. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího, který je jejich nedílnou součástí a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na webové stránce, případně si je stáhnout a uložit na svoje zařízení.

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.10.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
   4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
   kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   4.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
   4.1.2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Dáme jídlo a Jídlo teď;
   4.1.3. bezhotovostně platební kartou podporující zabezpečení 3D- Secure;
   4.1.4. pomocí kreditů dle čl. 4.7.
   4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, která je vždy uvedena v objednávce. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
   4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6

obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující, který je spotřebitelem bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je
5.1.1. dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
5.1.2. dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, nebo
5.1.3. dodávka zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. Způsob přepravy a dodání zboží si zvolí kupující v objednávce z možností nabízených prodávajícím, a bude vždy uveden v potvrzení prodávajícího o uzavření kupní smlouvy. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Má-li prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží, které má odeslat, kupujícímu, který je spotřebitelem až, jakmile mu věc předá dopravce.
6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
6.7. Objednávky jsou vyřizovány neprodleně po uzavření kupní smlouvy, přičemž dodací lhůty se liší dle druhu objednávaného zboží a jsou vždy uvedeny u jednotlivého zboží na webové stránce, případně v rámci objednávky. Prodávající zboží odešle kupujícímu až v okamžiku, kdy kupující uhradí kupní cenu v plné výši dle těchto obchodních podmínek.
6.8. V případě, že prodávající nebude schopen z jakéhokoli důvodu stanovenou dobu dodání dodržet, bude kontaktovat kupujícího prostřednictvím údajů uvedených v objednávce a informovat ho o reálném termínu dodání objednaného zboží.
7. REKLAMACE A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce

popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 7.2.3. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Prodávající na zboží vždy vyznačí dobu, po kterou lze dodané zboží podléhající
rychlé zkáze použít (trvanlivost).
7.4. Dojde-li k situacím, že kupující není spokojen s kvalitou zboží dodaného na základě dané objednávky, je povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat prodávajícího na telefonním čísle +420 608 207 295 (dále jen „Hot-linka“), která je dostupná od 11:00 do 22:00. Komunikačním jazykem je čeština a angličtina. Reklamace zboží se vztahuje pouze a jen na zboží v ten den zakoupené. Zákazník je povinen si při převzetí objednávky zkontrolovat její správnost (tzn. zda bylo dodané veškeré objednané zboží ve smluvené jakosti). Pro vyřízení reklamace dodaného zboží je nutno nahlásit číslo účtenky a identifikační údaje kupujícího. Bez sdělení těchto údajů není možné reklamační řízení zahájit.

7.5. V případě, že bude reklamace oprávněná, kupující má tato práva

7.5.1. na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo bezplatné odstranění vady dodáním nového zboží, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, v případě, že mu bylo dodáno zboží, které neodpovídá přesně popisu uvedenému na webové stránce prodávajícího a v objednávce, zejména nebude-li dodáno ve sjednaném množství, jakosti nebo nebude-li obsahovat veškeré své součásti,
7.5.2. na bezplatné odstranění vady dodáním nového zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy, dodá-li prodávající kupujícímu zboží zcela odlišné od toho, které si kupující objednal, nebo zboží, které pro jeho vady nelze vůbec použít.
7.5.3. Kupující je oprávněn zvolit si způsob odstranění vady dle tohoto odstavce 7.5 a bez souhlasu prodávajícího svou volbu nemůže měnit.
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí
škody na věci přechází na Kupujícího převzetím zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Ochrana dat, soukromí a soubory cookie

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s používáním webových stránek, jsou shromažďovány, ukládány, používány a zveřejňovány Alvosoft s.r.o. v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Navíc, společně s většinou online služeb, používáme soubory cookie, které nám pomáhají pochopit, jak lidé používají webovou stránku, abychom mohli dále zlepšovat službu, kterou nabízíme. Naše používání souborů cookie a způsob, jak zakázat cookies, je vysvětleno v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Tím, že přijmete tyto Podmínky a používáte web, souhlasíte s podmínkami zásad ochrany osobních údajů a zásad cookies.

  1. ŘEŠENÍ SPORŮ
   10.1.V případě, že dojde mezi kupujícím (spotřebitelem) a prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz . 10.2.K mimosoudnímu řešení sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http:// ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.
  2. DORUČOVÁNÍ
   11.1.Kupujícímu může být v rámci plnění povinností prodávajícího dle kupní smluovy (zejm. při doručování zboží) doručováno na adresu elektronické pošty nebo telefonní číslo uvedené v jeho uživatelském účtu či v objednávce.

11.2. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Na žertvách 2431/21, Libeň, 180 00 Praha 8, adresa elektronické pošty orders@imperialsushi.cz, telefon +420 608 207 295.

11.3.Všechna oznámení mezi kupujícím a prodávajícím, která se vztahují k těmto obchodním podmínkám, nebo která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Toto se nevztahuje na možnost kontaktovat druhou smluvní stranu při doručování zboží kupujícímu dle těchto obchodních podmínek. Požadavek písemné formy je dodržen, i pokud je oznámení učiněno elektronickou formou prostřednictvím webového rozhraní obchodu, nebo prostřednictvím e-mailu prodávajícího a e-mailu kupujícího uvedeného v uživatelském účtu nebo v objednávce.

11.4. Kupující a prodávající se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů, Kupující, který má vlastní uživatelský účet, tak učiní aktualizací svých kontaktních údajů v uživatelském účtu.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   12.1.Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
   12.2.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.

12.3.Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna na webové stránce a informace o tomto doplnění a/či změně bude kupujícímu, který má uživatelský účet, také zaslána na jeho kontaktní e-mail uvedený v uživatelském účtu. Ke dni účinnosti nového znění obchodních podmínek pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti. Pokud kupující, který má uživatelský účet, s novým zněním obchodních podmínek nesouhlasí, může kdykoli ukončit svoji registraci zrušením svého uživatelského účtu.

12.4.Kupní smlouvy počínaje jejich uzavřením jsou včetně obchodních podmínek archivovány prodávajícím v elektronické formě. Přístup k archivovaným smlouvám má výlučně prodávající. 12.5.Možnosti ukončení kupní smlouvy se řídí zákonnou úpravou. 12.6.Kupující souhlasí, že prodávající má právo postoupit na třetí osobu kupní smlouvu či její část. Kupující nesmí převést, postoupit, zastavit či jinak zatížit své pohledávky za prodávajícím bez písemného souhlasu prodávajícího.

12.7.Smluvní strany se zavazují vzájemně se neprodleně informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění povinností stran nebo mohou mít vliv na další platnost Smlouvy.

12.8.Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 22. 1. 2020.