Obchodní podmínky společnosti Imperial Sushi

Obchodní název: Alvosoft s.r.o.
Se sídem:  Na žetvách 2431/21, Praha 8, 180 00
IČO: 03876969,
Email: orders@imperialsushi.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní
společnosti Alvosoft s.r.o. IČO: 038769769, se sídem Na žertvách 2431/21,
Praha 8, 180 00 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením §
1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti
nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi
prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím
internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím
provozován na webové stránce umístněné na internetové
adrese https://www.imperialsushi.cz/ (dále jen „webová stránka“).
2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná
při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání.
3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před
ustanoveními obchodních podmínek.
4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.
2.   PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE
1. Hlavní vlastnosti produktu – Internetový obchod, který je provozován na na
webové stránce umístěný na internetovéadrese https://www.imperialsushi.cz/,
jehož prostřednictvím je možné objednat hotové pokrmy a nápoje.
2. Celková cena včetně daní a všech poplatků – Webové stránka obsahuje
informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží
jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.
3. Náklady na dopravu a veškeré další poplatky – Náklady na dopravu jsou
uvedeny v Ceníku. Cena dopravy je 0 – 49,- Kč, do vyznačených lokalit dle
Ceníku.
4. V případě opakovaného doručení, kdy je zákazník nedostupný po 3 minutách
od prvního zmeškaného hovoru či sms o doručení, bude účtován poplatek za
znovu doručení 49,-Kč
5. Způsob platby, dodání nebo plnění

 v hotovosti (Přijímáme bankovnky s max. nominální hodnotou 2.000,- Kč,
kovové mince max do 100,- Kč, nepřijímáme BitCoin, eura, dolary)
 bezhotovostně online předem prostřednictví webových stránek
 Minimální hodnota objednávky pro rozvoz je 250,- Kč.

6. Trvání Kupní smlouvy – Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837
občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce
zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od
kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží,
které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o
dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce
zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud
porušil jejich původní obal.
7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na emailové
adrese orders@imperialsushi.cz kde zašle i fotografii reklamovaného zboží.
Reklamace zboží se provádí přímo na místě při převzetí zboží nebo do 3
minut od převzetí. Reklamované zboží musí obsahovat minimálně 90% jídla.
Při kladném vyřízení reklamace prodávající vrátí finanční částku na bankovní
účet vedený v CZK do 72 hod od vyřízení reklamace.
8. Mechanismy řešení sporů – orgány dohledu. Orgány, které dohlížejí na naše
obchodní aktivity a na které se můžete obrátit, jsou Česká obchodní inspekce,
příslušný živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže.
9. Jazyk kupní smlouvy. Kupní smlouva je vyhotovena v jazyce českém.
10. Technické kroky pro uzavření Kupní smlouvy a pro opravu dat. Data, která
jste zadali, můžete zkontrolovat, změnit a opravit jednoduše ve vašem
uživatelském účtu.
3.   UŽIVATELSKÝ ÚČET
1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové
stránce https://www.imperialsushi.cz/ může kupující přistupovat do svého
uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu  může kupující provádět
objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen
uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském
účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje
uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou
prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k
přístupu do jeho uživatelského účtu.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující
svůj uživatelský účet déle než 120 dnů nevyužívá, či v případě, kdy kupující
poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového

vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového
vybavení třetích osob.
6. Veškeré účty/faktury budou dostupné v uživatelském účtu, kde je možné je
kdykoliv stáhnout/zkopírovat.
4.   KUPNÍ SMLOUVA
1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se
nepoužije.
2. Webové stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a
všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy
jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není
omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně
sjednaných podmínek.
3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s
balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v
případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém
rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
5. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
6. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a
7. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka“).
8. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno
zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s
ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při
zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu
kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou
prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení
objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na
adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v
objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství
zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat
kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či
telefonicky).
10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na
internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám,
přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5.   CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 v hotovosti (Přijímáme bankovnky s max. nominální hodnotou 2.000,- Kč,
kovové mince max do 100,- Kč, nepřijímáme BitCoin, eura, dolary)
 bezhotovostně online předem prostřednictvím webových stránek
2. Minimální hodnota objednávky pro rozvoz je 250,- Kč.
3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také
náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto
není dotčeno ustanovení tohoto čl. odst. 6 obchodních podmínek ohledně
povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
5. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3. odst. 6), požadovat uhrazení celé
kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1
občanského zákoníku se nepoužije.
7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze
vzájemně kombinovat.
6.   ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku,
nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo
upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o
dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání
nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v
uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej
není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové
nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
2. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
3. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva
mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-
li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva
ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím
prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
7.   PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
způsobem dopravy.
2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání do 3
min kontaktování kurýrem (myšleno i zmeškaný hovor, sms).
3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující

povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.
náklady spojené s jiným způsobem doručení, uvedeno v Ceníku.
4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost
obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do
zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
5. Přeprava do vyznačených lokalit je zpoplatněna částkou 29-149,- Kč od
adresy restaurace
6. V případě pozdního doručení déle než 120 min má kupující právo na slevu ve
výši 20% z celkové částky.
7. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky z důvodu vytížení
restaurace či lokality doručení.
8. Prodávající nedoručujete až do bytů, ale pouze k hlavním dveřím domu, v
případě firem na recepci nebo vrátnici.
9. V případě opakovaného doručení se účtuje stejný poplatek.
10. Balné: Cena jedné krabičky je zpoplatněna částkou 10,- Kč
8.   PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až
1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
3. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával
s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
4. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
5. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
6. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
8. Ustanovení uvedená v tomto čl. odst. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u
zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena
ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u
použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou
zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
9. Práva z vadného plnění (uplatňuje kupující u prodávajícího na emailové
adrese https://www.imperialsushi.cz/. kde zašle i fotografii reklamovaného
zboží. Reklamace zboží se provádí přímo na místě při převzetí zboží nebo do
3 minut od převzetí. Reklamované zboží musí obsahovat minimálně 90%
jídla. Při kladném vyřízení reklamace prodávající vrátí finanční částku na
bankovní účet vedený v CZK do 72 hod od vyřízení reklamace.
9.   DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve
smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající
prostřednictvím elektronické adresy orders@imperialsushi.cz. Informaci o
vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu
kupujícího.
4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad
pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve
vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
odst. 2 občanského zákoníku.
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)
prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právním řádem. Tímto
nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních
předpisů.
2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo
se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož
smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo
neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou
formu.
3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v
elektronické podobě.
4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní
smlouvy.
5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa elektronické
pošty orders@imperialsushi.cz nebo telefon +420 725725277.